UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas

 • Titulinis
 • Projektai
 • ES projektai
 • UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas
Atgal
2006-2008 m. UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino mokymų projektą „UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas“. Mokymus iš dalies finansavo Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika. Europos Sąjungos parama buvo skirta pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų pritaikymas prie pokyčių ugdymas“.

Projekto tikslai ir uždaviniai
Bendrieji tikslai
 • Kelti ir didinti UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių lygį ir gebėjimus, suteikiant maksimalaus kvalifikacijos atitikimo besikeičiantiems bendrovės veiklos vystymo poreikiams ir atitikimą darbo rinkos pokyčiams.
 • Didinti bendrųjų ir specialiųjų mokymų prieinamumą UAB „Šiaulių vandenys“ dirbantiesiems.
Siekiant projekto bendrųjų tikslų, buvo numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:
 • Reguliariais mokymais paskatinti dirbančiuosius aktyviai įsitraukti į UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos vystymą ir plėtrą;
 • Padidinti UAB „Šiaulių vandenys“ dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, atitinkantį besikeičiančius bendrovės ūkinės veiklos bei darbo rinkos poreikius;
 • Padidinti investicijas į bendrovės žmoniškąjį kapitalą, įtraukiant į mokymo veiklas platesnį visų lygių dirbančiųjų ratą.
Projekto bendriesiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos šios veiklų sritys:
 • Užsienio kalbos (anglų), kompiuterinio raštingumo (IT) ir verslumo (komandinis darbas, organizacijos strategijos projektavimas) įgūdžių mokymai UAB „Šiaulių vandenys“ dirbantiesiems ir vadovams;
 • Neformaliojo profesinio suaugusių mokymai;
 • Darbuotojų žinių testavimo ir lygio įvertinimo programos sistemos sukūrimas;
 • Vadybos (projekto, personalo, kokybės) mokymai;
 • Projekto viešinimo veiklos.
Projekto lėšos ir trukmė
Projekto lėšos
Bendras projekto biudžetas 714.728 litų. Mokymams skirta 481.150 litų. UAB „Šiaulių vandenys“ savo darbuotojų mokymų programai įgyvendinti skyrė 57,4 proc. lėšų. Likusią dalį - 42,6 proc. - finansavo Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika.

Projekto trukmė
Projekto įgyvendinimo trukmė - 28 mėn.

Projektas prasidėjo 2006 m. kovo mėnesį, baigėsi - 2008 m. gegužės mėnesį.

Projekte dalyvavo ir mokėsi 188 įmonės darbuotojai (60 proc.), iš jų - 101 moteris:
 • 22 vadovai;
 • 86 darbininkai;
 • 80 specialistų.
Projekto veikla
Projekto veikla

Darbuotojų mokymai prasidėjo 2006 m. rugsėjo 11 d. ir tęsėsi iki 2008 m. gegužės mėnesio. Projekte buvo numatyti įvairūs 28 bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių seminarai.

Didžiąją dalį mokymų laiko užėmė anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai. Šių dalykų įgūdžių mokė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūros" parinkti specialistai. Kitus seminarus vedė puikūs savo srities žinovai UAB „Vadybos sprendimų centro" konsultantai.

Bendrųjų įgūdžių mokymai
 • Bendrinė užsienio (anglų) kalba (1040 akademinių valandų);
 • Bazinių IT įgūdžių mokymai (ECDL sertifikatas) (800 akademinių valandų);
 • Komandinio darbo įgūdžiai (16 akademinių valandų);
 • Konfliktų prevencija ir konstruktyvus valdymas. Emocijų pažinimas (16 akademinių valandų);
 • Bendradarbiavimo psichologija ir etiketas, orientuotas į klientą (16 akademinių valandų);
 • Derybų menas (16 akademinių valandų);
 • Pokyčių valdymas ir sprendimų priėmimas (16 akademinių valandų);
 • Organizacijos strategijos projektavimas (12 akademinių valandų);
 • Personalo veiklos vertinimo sistema (16 akademinių valandų);
 • Efektyvus susirinkimų vedimas ir komunikacija (16 akademinių valandų);
 • Organizacijos vystymo kultūra (16 akademinių valandų);
 • Asmeninio efektyvumo mokymas;
 • Strateginio plano kūrimas: vizija ir tikrovė (20 akademinių valandų);
 • Lyderis, talentas, charizma: autoritetas ir galia Vakarų kultūroje (8 akademinės valandos);
 • Veiklos vertinimo proceso valdymas (16 akademinių valandų).
Mokymų ciklas: Klientų aptarnavimo kultūros auginimas (6 seminarai):
 • Klientų pasitenkinimo teikiamomis bendrovės paslaugomis rezultatų analizės įgūdžių lavinimas (4 akademinės valandos);
 • Sudėtingų klientų aptarnavimo situacijų valdymas (8 akademinės valandos);
 • Klientų aptarnavimo įgūdžių lavinimas: kaip pasiekti kliento pasitenkinimo (16 akademinių valandų);
 • Verslo klientų aptarnavimas: klientų apklausos metodika ir reikalavimai šiuos klientus aptarnaujantiems darbuotojams (8 akademinės valandos);
 • Kliento aptarnavimo standarto įgyvendinimo lygis ir jo analizė (8 akademinės valandos);
 • Kliento aptarnavimo tobulinimo rekomendacijų analizė (8 akademinė valandos).
Mokymų ciklas: Personalo valdymo metodai ir priemonės (5 seminarai):
 • Atrankos ir įvedimo į darbą proceso valdymas (8 akademinės valandos);
 • Atrankos pokalbis ir naujo darbuotojo įvedimas į darbą (16 akademinių valandų);
 • Veiklos vertinimo sistemos tobulinimas (8 akademinės valandos);
 • Veiklos vertinimo procesas įmonėje: kaip pasiekti didžiausios naudos (16 akademinių valandų);
 • Karjeros ir rezervo sudarymo sistema ir diegimas įmonėje (16 akademinių valandų).
Projekto nauda
Projekto metu buvo organizuoti įvairūs 28 bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių seminarai. Anglų kalbos apmokyti 122 žmonės, kompiuterinio raštingumo - 130 žmonių.

Anglų kalbos įgūdžiams lavinti įsisavinta 1280 akademinių valandų, kompiuteriniam raštingumui mokyti - 800 akademinių valandų.

Visi įmonės darbuotojai, dalyvavę mokymuose, gavo jų įgytas žinias liudijančius sertifikatus.

Darbuotojai, nuolat dirbantys kompiuteriu, turėjo galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo ir įgyti ECDL pažymėjimą, liudijantį, kad turi pakankamai žinių apie informacines technologijas ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai vartojama programine įranga. Pažymėjimas palengvina įdarbinimo bei testavimo darbe procedūras ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių.

Bendrųjų įgūdžių mokymai pagilino dirbančiųjų socialinius gebėjimus. Mokymuose sustiprėjo komandinio darbo įgūdžiai, pagerėjo vadovavimo komandai kokybė bei komunikacija su klientais.

Įgyti gebėjimai padės efektyviau spręsti problemas įmonėje bei prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-02