Vandens kokybė

Atgal

Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus 28 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.


Geriamojo vandens kokybės kontrolė 2022 m.
2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė apie 11,5 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171,2 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei toksiniams rodikliams. Atliekant tyrimus, vandentiekio vandenyje kontroliuojami 4 mikrobiologiniai ir 27 toksiniai bei 16 indikatorinių rodiklių.

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija geriamojo vandens kokybės kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vykdant kontrolę, laboratorija nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai).
 
2022 m. Birutės ir Lepšių vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti buvo vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė priežiūra. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse buvo pasirinkti 76 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 8 taškai parinkti periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų.
 
Pagal programinės priežiūros planą 2022 m. iš viso buvo paimti 643 geriamojo vandens mėginiai ir atlikta 8230 laboratoriniai tyrimų. 
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, buvo tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio ir kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai buvo nustatyti: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.

Išanalizavus 2022 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

MetaiPatiekiamas vandens kiekis, m3/parąMikrobiologiniai rodikliai*Toksiniai (cheminiai rodikliai)Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičius
2021 11843 1504 258 5238
2022 11506 1628 257 5214
* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius)
 

Geriamojo vandens kokybės rodikliai

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita Birutės vandenvietės ir Lepšių vandenvietės.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2022 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-141 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo.
 
 
NAUDINGA ŽINOTI
 
Lepšių vandenvietės požeminis geriamasis vanduo pagal bendrąją cheminę sudėtį yra nedidelės mineralizacijos: bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma – apie 600 mg/l, kalcio hidrokarbonatinio tipo. Birutės vandenvietės požeminis vanduo yra vidutinės mineralizacijos: bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma – apie 800 mg/l, kalcio hidrokarbonatinio arba kalcio hidrokarbonatinio–sulfatinio tipų.

Geriamajame vandenyje yra nedideli mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, cinko, vario ir kt.) kiekiai. Vartojant vandenį iš čiaupo, organizmas gauna visų minėtų naudingų medžiagų.
 
Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia jų – apie kietą vandenį. Neretai pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 vandens kietumo rodiklis (suminis kalcis ir magnis) nėra reglamentuojamas, t. y. šio rodiklio net nereikia tirti vandenyje.
 
Šiaulių vandenviečių vanduo yra skirtingos mineralizacijos, todėl ir vandens kietumas (suminis kalcis ir magnis) yra nevienodas. Lepšių vandenvietės vanduo yra 3,08 mmol/l (vidutiniškai kietas), o Birutės vandenvietės – 4,40 mmol/l (kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogui.
 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės sakoma, kad „saugus žmonėms vartoti skirtas vanduo reiškia, kad jame ne tik nėra kenksmingų mikroorganizmų ir medžiagų, bet ir kad jame yra tam tikrų natūralių mineralinių medžiagų ir būtinųjų elementų kiekių, atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikis demineralizuoto vandens arba vandens, kuriame yra labai mažai tokių būtinųjų elementų kaip kalcis ir magnis, vartojimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai.“
 
Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vandens kietumą lemiančių medžiagų kalcio ir magnio druskų kiekis yra laikomas reikšmingu mineralinių medžiagų šaltiniu, reikalingu žmogaus fiziologinėms funkcijoms palaikyti.
 
***

Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, vieną kartą per metus (pavasarį) gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.

Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2023 m.

Lepšių vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2023 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapo slenkstis Skonio slenkstis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. UAB „Meistrų miestas“, Verdulių g. 4A      08-28 1501 <1,0 <1,0  12 7,30 priim priim 9 0,10 658 0,007 9
2. AB „Šiaulių viešbutis“, Draugystės pr. 25 08-28 1500 <1,0 <1,0 9,0 7,25 priim priim 9 0,17 637 0,018 12
3. UAB „Rūta“, Tilžės g. 133 08-28 1502 <1,0 <1,0 14 7,28 priim priim 8 0,12 850 0,032 9
4. UAB „Šiaulių vandenys“, Vytauto g. 103 06-05 973 <1,0 <1,0 6,0 7,42 priim priim 9 0,36 647 <0,007 19
5. L. d. „Salduvė“, Vilniaus g. 38D 06-01 962 <1,0 <1,0 9,0 7,29 priim priim 9 0,21 659 0,023 9
6. L. d. „Auksinis raktelis“, Radviliškio g. 86 06-01 963 <1,0 <1,0 12 7,42 priim priim 9 0,20 655 <0,007 9
7. L. d. „Ąžuoliukas“, Ežero g. 6A 06-01 965 <1,0 <1,0 8,0 7,39 priim priim 9 0,24 656 <0,007 13
8. Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Pirties g. 8 05-02 749 <1,0 <1,0 9,0 7,46 priim priim 8 0,24 640 0,007 10
9. Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros al. 40 05-04 771 <1,0 <1,0 12 7,33 priim priim 9 0,21 643 <0,007 11
10. Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85 05-04 772 <1,0 <1,0 9,0 7,43 priim priim 9 0,34 641 <0,007 32
11. Šiaulių sanatorinė mokykla, K. Kalinausko g. 17 06-01 964 <1,0 <1,0 12 7,40 priim priim 10 0,30 658 <0,007 17
12. V. Pažėros įmonės parduotuvė „Aibė“, Pabalių g. 41 06-22 1124 <1,0 <1,0 12 7,30 priim priim 8 0,19 671 0,014 10
13. Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Žaliūkių g. 76 05-02 752 <1,0 <1,0 13 7,35 priim priim 8 0,18 651 <0,007 9
14. Rėkyvos progimnazija, Poilsio g. 1 05-02 748 <1,0 <1,0 11 7,43 priim priim 9 0,27 649 <0,007 33
15. VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Vilniaus g. 125 08-28 1503 <1,0 <1,0 9,0 7,36 priim priim 10 0,22 643 0,023 21
16. VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centras, Pramonės g. 15A 08-28 1504 <1,0  <1,0  12 7,32 priim priim 10 0,11 639 0,007 9
17. Šiaulių jaunųjų turistų centras, Rygos g. 36 06-22 1127 <1,0  <1,0  12 7,32 priim priim 8 0,22 630 <0,007 14
18. VŠĮ Šiaulių centro poliklinika, Rėkyvos ambulatorija, Energetikų g. 18 07-26 1320 <1,0  <1,0  4,0 7,36 priim priim 9 0,20 660 0,011 13
19. GV Rėkyvos kolonėlė Nr. 2, Poilsio g. (prie ežero) 06-21 1112 <1,0 <1,0 7,0 7,45 priim priim 8 0,37 645 0,012 22
20. GV kolonėlė, Bačiūnų–Pramonės g. sankryža 06-21 1113 <1,0 <1,0 13 7,41 priim priim 10 0,20 637 0,007 10

 

Birutės vandenvietės vandentiekio skirstomojo tinklo taškai (vartotojo čiaupas) 2023 m.

Eil. Nr. Mėginio paėmimo vieta Data Mėginio registracijos numeris Koliform. bakterijų skaičius 100 ml Žarninių lazdelių sk. 100 ml Kolonijas sud. vnt. sk. 1 ml (22 oC) Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. Kvapo slenkstis Skonio slenkstis Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU (Nefelometriniai drumstumo vnt.) Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20 oC Amonis, mg/l (pagal NH4-) Bendroji geležis, µg/l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 0 0 Be nebūdingų pokyčių 6,5–9,5 Priimtinas 30 4 2500 0,50 200
1. AB „Vilniaus pergalė“, V. Bielskio g. 15     08-28 1135 <1,0 <1,0 9,0 7,30 priim priim 7 0,14 873 <0,007 10
2. L. d. „Gluosnis“, J. Janonio g. 5 05-29 637 <1,0 <1,0 12 7,34 priim priim 8 0,20 848 0,007 11
3. L. d. „Berželis“, Lydos g. 4 05-04 774 <1,0 <1,0 13 7,29 priim priim 7 0,31 788 <0,007 15
4. L. d. „Kregždutė“, A. J. Greimo g. 60 05-04 775 <1,0 <1,0 9,0 7,35 priim priim 8 0,16 649 <0,007 9
5. D. Varanavičienės įmonė Minimarket-4, Ukmergės g. 44 08-28 1506 <1,0 <1,0 11 7,23 priim priim 8 0,15 876 0,007 10
6. VŠĮ „Pramogų sala“ (Šiaulių arena), J. Jablonskio g. 16 06-26 1133 <1,0 <1,0 15 7,26 priim priim 7 0,27 876 0,008 25
7. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99 08-28 1132 <1,0 <1,0 7,0 7,26 priim priim 8 0,18 872 0,011 11
8. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika, Architektų g. 77 06-06 991 <1,0 <1,0 12 7,27 priim priim 8 0,20 862 <0,007 26
9. Lietuvos sporto medicinos centras (Šiaulių skyrius), S. Daukanto g. 90 06-06 992 <1,0 <1,0 9,0 7,31 priim priim 8 0,21 883 <0,007 9
10. Šiaulių sporto gimnazija, Vilniaus g. 297 05-08 783 <1,0 <1,0 14 7,07 priim priim 7 0,25 862 0,038 17
11. Šiaulių r. Ginkūnų l. d., Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių r. 05-29 909 <1,0 <1,0 7,0 7,29 priim priim 8 0,17 862 <0,007 13
12. L. d. „Berželis“, Miglovaros g. 26 05-29 912 <1,0 <1,0 7,0 7,27 priim priim 7 0,24 875 0,007 14
13. L. d. „Žilvitis“, Marijampolės g. 8 05-30 928 <1,0 <1,0 8,0 7,25 priim priim 8 0,13 882 0,060 9
14. L. d. „Coliukė“, Spindulio g. 7 05-29 911 <1,0 <1,0 11 7,35 priim priim 8 0,23 865 <0,007 30
15. L. d. „Žiogelis“, Dainų g. 11 05-29 915 <1,0  <1,0  13 7,46 priim priim 8 0,25 829 <0,007 11
16. L. d. „Trys nykštukai“, Tilžės g. 41 05-30 927 <1,0  <1,0  11 7,28 priim priim 8 0,35 856 0,013 44
17. L. d. „Pasaka“, Statybininkų g. 7 05-30 926 <1,0  <1,0  9,0 7,34 priim priim 9 0,24 661 <0,007 10
18. Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132 05-29 914 <1,0  <1,0  14 7,28 priim priim 8 0,41 858 <0,007 41
19. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras, Dainų g. 96 05-08 784 <1,0 <1,0 15 7,24 priim priim 8 0,39 786 0,011 81
20. Šiaulių „Dermės“ mokykla, Vytauto g. 235 05-09 819 <1,0 <1,0 8,0 7,24 priim priim 8 0,98 865 0,038 101
21. Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188 05-29 913 <1,0 <1,0 9,0 7,32 priim priim 9 0,26 887 <0,007 11
22. Šiaulių valstybinė kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 16A 05-09 818 <1,0 <1,0 9,0 7,22 priim priim 8 0,24 881 0,011 31
23. Šiaulių r. Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla, Aušros g. 2, Ginkūnų k., Šiaulių r. 05-29 908 <1,0 <1,0 8,0 7,25 priim priim 9 0,24 820 <0,007 25
24. Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22 05-09 821 <1,0 <1,0 13 7,33 priim priim 8 0,13 862 0,007 10
25. Gytarių progimnazija, K. Korsako g. 10 05-09 820 <1,0 <1,0 12 7,20 priim priim 8 0,34 802 <0,007 20
26. Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykla, Aukštelkės sk., Paparčių g. 2, Aukštelklės k., Šiaulių r. 05-09 822 <1,0 <1,0 9,0 7,23 priim priim 7 0,35 871 0,007 11
27. Aukštelkės socialinės globos namai, Poilsio g. 16, Aukštelkės k., Šiaulių r. 05-09 823 <1,0 <1,0 8,0 7,25 priim priim 8 0,21 877 <0,007 10
28. Parduotuvė „Tik“, UAB, Veterinarijos g. 36, Vijolių k., Šiaulių r. 04-24 686 <1,0 <1,0 7,0 7,25 priim priim 8 0,19 873 0,018 9


Galerija


Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-31