Apie mus

UAB „Šiaulių vandenys“ -
 • šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė;
 • Šiaulių regiono vandentvarkos lyderė;
 • viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.
Įmonė įkurta 1948 m. spalio 30 d.

Pagrindinė veikla:
 • Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
 • Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
 • Paviršinių nuotekų tvarkymas;
 • Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.
Pagalbinė veikla ir paslaugos:
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
 • Vandens nuotėkių paieška ir televizinė vamzdynų diagnostika;
 • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
 • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
 • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Bendrovėje yra įdiegtos šios vadybos sistemos:

 • Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus.
 • Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus.
 
UAB „Šiaulių vandenys” tiekia požeminį geriamąjį vandenį Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojams, taip pat surenka ir valo nuotekas.
 
Bendrovė turi 53724 klientus. Vartotojams tiekiamas požeminis vanduo yra išgaunamas  Birutės ir Lepšių vandenvietėse iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia apie 200 m. Per parą patiekiama apie 12 tūkst. kub. metrų kokybiškai paruošto geriamojo vandens.
 
Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 21 tūkst. kub. metrų nuotekų ir apdorojama apie 535 kub. metrų nuotekų dumblo. Apdorojant dumblą, per parą išgaunama apie 2,6 tūkst. kub. metrų biodujų. Trūkstant biodujų, papildomai perkama biodujų, kurios susidaro tvarkant atliekas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartyne, ir gamtinių dujų. Deginant dujas, per parą pagaminama apie 9,93 tūkst. kWh elektros ir apie 17,98 tūkst. kWh šilumos energijos. Pagaminta energija panaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesuose.
 
Bendrovė eksploatuoja:
 • Birutės, Lepšių vandenvietes*;
 • Rėkyvos vandens ruošyklą;
 • Aukštrakių vandenvietę;
 • 625,6 km vandentiekio tinklų;
 • 26 vandens trečio kėlimo siurblines;
 • Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginius;
 • Dumblo apdorojimo įrenginius;
 • Aukštelkės nuotekų valymo įrenginius;
 • 628,2 km nuotekų tinklų;
 • 61 nuotekų perpumpavimo siurblinę;
 • pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį;
 • 4 paviršinių nuotekų valyklas;
 • 262,1 km paviršinių nuotekų tinklų.
* Bubių vandenvietė uždaryta 2015 m. gruodžio mėnesį.

Šiandien UAB „Šiaulių vandenys“ - šiuolaikiškai dirbanti, į vartotoją orientuota, modernią techniką, technologijas bei efektyvius valdymo metodus įdiegusi įmonė.
 
Esminiai Šiaulių vandentvarkos ūkio pokyčiai įvyko 1996 m., kai bendrovė „Šiaulių vandenys“ su Pasaulio banku pasirašė Paskolos ir Projekto sutartis ir pradėjo įgyvendinti Šiaulių aplinkosaugos projektą.
 
Per aštuonerius šio projekto įgyvendinimo metus buvo išspręstos įsisenėjusios geriamojo vandens kokybės, vandens tiekimo ir aplinkosaugos problemos. Projekto lėšomis rekonstruota Birutės vandenvietė, pastatyta nauja miesto nuotekų valykla, pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė, nutiesta nuotekų slėginė linija, rekonstruota dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų. Siekiant perimti modernių kompanijų patirtį, su užsienio partneriais įgyvendinta 11 bendrų projektų.
 
Naujas investicijų etapas prasidėjo 2009 m., kai UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti tinklų plėtros, aplinkosauginius ir vandens kokybės gerinimo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis.
 
2009-2015 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai nutiesti keliuose Šiaulių miesto individualių gyvenamųjų namų kvartaluose: Medelyno, Kalniuko, Pabalių mikrorajonuose, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale, 122 miesto gatvėse ar jų atkarpose ir dalyje Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietės gatvių. Įgyvendinus šiuos projektus, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos dar beveik 11 tūkst. gyventojų.
 
Be to, šiuo laikotarpiu bendrovė įgyvendino kelis itin reikšmingus aplinką tausojančius projektus. Miesto nuotekų valykloje pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, pertvarkytas nuotekų valymo įrenginių biologinio nuotekų valymo procesas, rekonstruotos trys nuotekų perpumpavimo siurblinės ir dalis susidėvėjusių nuotekų tinklų. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, rekonstruota Lepšių vandenvietė.
 
Siekiant ir toliau gerinti vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę,  2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo vykdyti dar du naujus Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Pagal šiuos projektus Šiauliuose rekonstruojami vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklai. Rekonstrukcijos darbus planuojama užbaigti 2019 m. rudenį.
 
2018 m. vasarą bendrovė savomis lėšomis pradėjo vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje. Nutiesus tinklus, centralizuotos paslaugos bus pasiekiamos apie 60 esamų ir apie 70 perspektyvinių namų ūkių.
 
1996-2018 m. į miesto vandentvarkos ūkį investuota apie 106,1 mln. eurų (be PVM), o iš jų apie 66,2 mln. eurų vien tik 2009-2018 m. Didžiąją dalį investicijų sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansinė parama.
 
UAB „Šiaulių vandenys“, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, siekia, kad bendrovės teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems vartotojams ir mieste, ir aplinkiniuose rajonuose ir, kad paslaugų kokybė atitiktų vartotojų lūkesčius.
 
Darbštūs ir atsidavę įmonei darbuotojai padeda pasiekti puikių rezultatų, sukurti įmonės vertę. Bendrovėje dirba 248 kvalifikuoti įvairių profesijų darbuotojai. Šiuolaikiškas požiūris, darbuotojų patirtis, žinios ir įgūdžiai leidžia mums kokybiškai vykdyti pačius sudėtingiausius darbus. Kvalifikuotiems specialistams, turintiems didelę vandens ūkio priežiūros patirtį, darbą palengvina modernūs įrengimai, technika, įdiegtos technologinių procesų informacinės valdymo sistemos.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-18