Vadybos sistemos

Atgal

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energijos naudojimo vadybos sistemos

2002 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje ir Baltijos šalyse įdiegė kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) ir LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) standartų reikalavimus.

2008 m. bendrovė, taip pat pirmoji iš vandentvarkos įmonių Lietuvoje, įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) reikalavimus. 

2014 m. bendrovėje įdiegta energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018) standarto reikalavimus.

Visos įdiegtos sistemos yra integruotos į vieningą sistemą. Po 2020 m. vykusio pakartotinio sertifikavimo audito, kurio tikslas įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos sistemos tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos, sertifikatas pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 23 d.


Kokybės politika
Tikslas

Nuolat tobulinti UAB „Šiaulių vandenys“ veiklą ir pasiekti, kad į vartotojus orientuotos įmonės teikiamos paslaugos ir vykdoma gamyba atitiktų aukščiausius reikalavimus kokybei.
 
Išlaikyti regiono vandentvarkos lyderio pozicijas ir būti viena iš pirmaujančių šalies vandens tiekimo organizacijų.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
 • Garantuoti tiekiamo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojantį standartą.
 • Patikimai tiekti pakankamai vandens visiems vartotojams.
 • Valyti nuotekas pagal leidžiamas normas ir standartus.
 • Tirti vartotojų poreikius ir siekti juos tenkinti, būti atviriems visuomenei.
 • Tobulinti gamybos technologiją, eksploatacijos tvarką bei diegti technines naujoves.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
Organizacijos vadovybė įsipareigoja
 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.
 • Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją.
 • Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.
2017 m. balandžio 11 d.
Aplinkos apsaugos politika
Švarus vanduo, žaliuojanti žemė, tyras oras – ateities kartoms!

UAB „Šiaulių vandenys“ paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams mažiausiomis išlaidomis, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Organizacija, siekdama harmonijos su gamta, įdiegė ir tobulina aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir įsipareigoja:
 • Laikytis organizacijai taikomų Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.
 • Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.
 • Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose.
 • Vykdyti organizacijos įsipareigojimus ir būti atviriems visuomenei.
 • Siekti HELCOM ir Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo.
2017 m. balandžio 11 d.
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Organizacijos veikla susijusi su profesine rizika, galimais incidentais, nelaimingais atsitikimais bei avarijomis. Todėl organizacijos vadovybė, siekdama minimizuoti nelaimingų atsitikimų bei avarijų galimybę, įsipareigoja:

 • Nustatyti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių susirgimų prevenciją.
 • Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • Sukurti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams, užtikrinti socialines garantijas.
 • Pagal galimybes, diegti saugos požiūriu pažangias technologijas ir darbo metodus.
 • Skatinti techninių naujovių taikymą, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo ir apsaugos priemones.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos atitikties reikalavimų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
 • Sistemingai šviesti ir mokyti darbuotojus, skatinti jų sąmoningumą, atsakomybę, dalyvavimą ir įsitraukimą į darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo procesus.
 • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių įsipareigojimų įgyvendinimui UAB „Šiaulių vandenys“ nuolat tobulina darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST ISO 45001 reikalavimus.

2020 m. gegužės 18 d.

Energijos naudojimo politika
Organizacijos veikla ir teikiamos paslaugos betarpiškai susijusios su elektros energijos, gamtinių dujų, šiluminės energijos, kuro transportui ir mechanizmams naudojimu. Organizacijos vadovybė, siekdama įgyvendinti strateginius tikslus ir suprasdama energetinio efektyvumo didinimo svarbą, įsipareigoja:
 • Nuolat gerinti energetinį efektyvumą.
 • Užtikrinti informacijos prieinamumą ir būtinus išteklius tikslams bei užduotims įgyvendinti.
 • Laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su energijos naudojimu, sąnaudomis ir našumu.
 • Taikyti energetiniu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus ir technologijas.
 • Ugdyti organizacijos ir tiekėjų personalo sąmoningumą, skatinti racionaliai ir efektyviai naudoti energetinius išteklius.
UAB „Šiaulių vandenys“ energijos naudojimo politika privaloma visiems organizacijos darbuotojams. Taip pat politikos nuostatos taikomos organizacijos tiekėjams ir rangovams, kurių veikla įtakoja ar gali įtakoti organizacijos energetinį efektyvumą.

2017 m. balandžio 11 d.
Sertifikavimo reikšmė
Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta vadybos sistema ISO 9001 atitinka standarto reikalavimus;
 • procesai bendrovėje smulkiai aprašyti ir atliekami pagal standarto reikalavimus;
 • savo vadybos sistemą bendrovė nuolat tikrina ir tobulina.
Sertifikuota bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus;
 • reikšmingas bendrovės poveikis aplinkai yra nustatytas ir valdomas;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus;
 • bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumas nuolatos didinamas.
Sertifikuota bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema ISO 45001 atitinka standarto reikalavimus;
 • sukurtos tinkamos ir saugios darbo sąlygos darbuotojams;
 • identifikuoti galimi pavojai, vertinama ir valdoma profesinė rizika, vykdoma nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevencija;
 • bendrovės veikla atitinka teisinius ir kitus reikalavimus.
Sertifikuota bendrovės energijos naudojimo vadybos sistema reiškia, kad:
 • įdiegta energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001 standarto reikalavimus;
 • nustatyti bei įgyvendinami efektyvaus energijos naudojimo tikslai ir užduotys;
 • apibrėžta energijos valdymo politika, nustatytos ją vykdančių darbuotojų funkcijos, atsakomybė ir kompetencija.
Veiklos rezultatų gerinimas yra nuolatinis UAB „Šiaulių vandenys“ tikslas, kurio siekiama tobulinant visus procesus, formuojant atitinkamą kiekvieno darbuotojo požiūrį, keliant jų kvalifikaciją, periodiškai įvertinant atliktas bei numatant naujas užduotis, laikantis Lietuvos Respublikos teisinių reikalavimų ir antikorupcinių normų. Visų lygių darbuotojų įtraukimas į šią veiklą užtikrina užsibrėžtų tikslų siekimą.

Tai patvirtina kasmet įmonės padaliniuose atliekami kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energijos naudojimo vadybos sistemų vidaus auditai, priežiūros auditai ir pakartotiniai sertifikavimo auditai.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-09