Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje

Atgal
 
Projektas vykdomas pagal 2020 m. balandžio 7 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-202 patvirtintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptis, pagal priemonę „Aplinkos oro apsauga“.
 
Projekto tikslas – įdiegti oro teršalų valymo įrenginius, mažinančius kvapus, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje.
 
Projekto vertė – 224,4 tūkst. Eur (be PVM). Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (34,6 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ (65,4 proc.) lėšomis.
 
Projektą vykdo UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Visos Šiaulių miesto nuotekos savitakiu nuotakynu, iš žemesnių vietų jas pumpuojant 66 nuotekų siurblinėms, suteka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį Pakruojo g. 2A. Per parą ši siurblinė į nuotekų valyklą (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.) perpumpuoja apie 19–20 tūkst. kub. metrų nuotekų.
 
Nuotekų tvarkymo sistemose išsiskiria oro teršalai – amoniako ir sieros vandenilio dujos. Pats intensyviausias kvapas yra pagrindinėje nuotekų siurblinėje – nemalonus kvapas sklinda iš grotų ir siurblinės patalpų. Didžiausia problema kyla dėl sieros vandenilio ir kitų sieros junginių, nes jų kvapo slenkstis yra ypač žemas ir neabejotinai sudaro didesnį kvapo intensyvumą. Sklindantys kvapai, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, gali suketi nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ užsakymu 2019 m. UAB „Ekosistema“ pagrindinėje nuotekų siurblinėje atliko į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijų matavimus ir jų sklaidos ore skaičiavimus. Paaiškėjo, kad aplinkinių gyvenamų namų ar įmonių teritorijų oro teršalų koncentracijos, kurios galėtų būti kenksmingos žmonių sveikatai, nepasiekia. Tačiau nustatyta, kad gyvenamųjų teritorijų pakraštys galimai persidengia su zona, kurioje kvapų koncentracija gali viršyti leistiną higienos normą HN 121:2010.
Projekto eiga
2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įsakymu Nr. D1-254 skyrė finansavimą projektui vykdyti.
 
2020 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė subsidijos teikimo sutartį projektui finansuoti.
 
2020 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Airplus1 Lituanica“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 12 mėn. įrengti kvapų šalinimo sistemą pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje, esančioje Pakruojo g. 2A. Darbų vertė – 112,9 tūkst. Eur (be PVM).
Projekto darbai
Mažinant kvapų sklaidą, pagrindinėje nuotekų perpumpavimo stotyje bus įdiegta kvapų šalinimo sistema, sudaryta iš ozono generatorių, ozono ir kvapą sukeliančių teršalų jutiklių, reaktoriaus su katalizatoriumi. Sistema veiks oro teršalų katalitinio oksidavimo ozonu principu.
 
Siekiant efektyviai oksiduoti oro teršalus, ozonas bus tiekiamas ir maišomas į orą kuo arčiau taršos šaltinio – virš nuotekų rezervuarų ir latakų siurblinės pastate. Oro teršalai pradės oksiduotis jau jų išsiskyrimo iš nuotekų vietoje. Oksidacijos produktai bus mažo kvapo ar bekvapiai junginiai, mažiau lakūs, dauguma jų tirpstantys nuotekose ar nusėdantys ant rezervuarų paviršių. Likę lakūs oro teršalai, kartu su ozonu, bus nukreipiami į ištraukiamąją ventiliaciją. Ventiliacija bus pertvarkoma ir dar pratęsiama, įrengiant reaktorių, sudarytą iš ventiliacijos ortakių. Reaktoriuje bus įrengtas katalitinis filtras, kuris padės sulaikyti net ir intensyvią oro taršą.
 
Įrengus kvapų šalinimo sistemą, oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės sumažės 2–3 kartus (bus neutralizuota iki 94 proc. sklindančių kvapų). Tokiu būdu, numatoma, kad gyvenamų teritorijų ribas pasieks ne daugiau, kaip 3 OUE/m3  kvapo vienetų kvapo sklaidos riba, vietoje dabar pasiekiančių 8 OUE/m3.

Įdiegta sistema užtikrins pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą.

Mažinant susidarančius kvapus, siekiama sumažinti nuotekų cirkuliavimo laiką nuotekų siurblinėje. Šio projekto lėšomis numatoma įsigyti ir įdiegti naują efektyvų nuotekų perpumpavimo siurblį. Ši papildoma techninė priemonė leis užtikrinti greitesnį nuotekų išpumpavimą iš siurblinės, esant maksimaliam nuotekų pritekėjimui, kartu ir efektyvesnį įdiegtos kvapų šalinimo sistemos veikimą.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-09