2023 m.

Šiauliuose vandentiekiu tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo

2023 m. sausio 30 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų. 2022 m. vartojimui patiekta 4,2 mln. kub. metrų vandens. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas.
 
Geriamasis vanduo išgaunamas iš giluminių gręžinių
 
Gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo išgaunamas Lepšių ir Birutės vandenvietėse iš 16 giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 162–194 m. Išgautas požeminis vanduo pasižymi didesniu geležies ir amonio kiekiu, todėl prieš tiekimą paruošiamas Birutės, Lepšių ir Rėkyvos vandens ruošyklose. Iš Birutės vandenvietės miestui tiekiama apie 60 proc. geriamojo vandens, o iš Lepšių vandenvietės – 40 proc. Vanduo gyventojus pasiekia 645,6 km vandentiekio tinklais.
 
2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ per parą patiekė apie 11,5 tūkst. kub. m geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių vandenviečių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171,2 kub. m per parą). Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų. Bendrovės duomenimis, per parą žmogus sunaudojo apie 64 litrus vandens.
 
Atlikta 8230 laboratorinių tyrimų
 
Šiauliuose vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Laboratorija nustato visus šioje higienos normoje kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai).
 
Laboratorija kasmet sudaro nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planą, kurį derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vandens kokybė kontroliuojama ištisus metus.
 
2022 m. pagal planą buvo pasirinkti 76 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 8 – periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Numatytuose taškuose iš viso paimti 643 geriamojo vandens mėginiai ir atlikta 8230 laboratorinių tyrimų.
 
Kontroliuojami mikrobiologiniai, indikatoriniai ir toksiniai rodikliai
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio ir kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai nustatomi šie rodikliai: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.
 
Geriamasis vanduo atitinka reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius
 
Išanalizavus 2022 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomos 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitos (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-30