Valdymas

UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, bei valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

2017 metais keitėsi bendrovės valdybos sudėtis. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A-723, pasibaigus kadencijai, buvo atšaukti valdybos nariai ir naujai kadencijai, t. y. nuo  2017 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. gegužės 23 d., išrinkta UAB „Šiaulių vandenys“ valdyba bei valdybos nariais paskirti:

valdybos pirmininkas – UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius,
valdybos nariai:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Kristina Šmidtienė,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė,
UAB „Šiaulių vandenys“ projektų direktorius Aurimas Rutkauskas,
UAB „Šiaulių vandenys“ Komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė.

Valdyba savo veiklą vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, bendrovės valdybos darbo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir kitais teisės aktais.

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas - generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, efektyviai naudoja bendrovės turtą ir kt.

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Jonas Matkevičius, kuris bendrovei vadovauja nuo 2007 metų gruodžio mėnesio.

UAB „Šiaulių vandenys“ neturi dukterinių, asocijuotųjų įmonių.