2023 m.

Skelbiamas konkursas į UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas

2023 m. lapkričio 07 d.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas (darbo vieta – Vytauto g. 103, Šiauliai, įmonės kodas 144133366).
 
UAB „Šiaulių vandenys“:
 • šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė;
 • Šiaulių regiono vandentvarkos lyderė;
 • viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.
 • UAB „Šiaulių vandenys“ turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose.
Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus darbo užmokestis:
 1. pastoviosios dalies koeficientas – 25,07 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (4663,02 Eur);
 2. priemoka – 10 procentų nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio iki 2024 m. birželio 1 d.;
 3. nuo 2024 m. birželio 1 d. gali būti nustatoma kintamoji dalis priklausomai nuo Įmonės praėjusių metų strateginiame veiklos plane numatytų strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatų, nustatoma laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki kitų finansinių metų birželio 1 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 1. turėti teisės ar ekonomikos krypties aukštąjį arba jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ar būti baigusiam universitetines arba joms prilygintas inžinerijos krypčių mokslų studijas;
 2. būti nepriekaištingos reputacijos (neigiamai atsakyta į pretendento anketos 4–12 klausimus);
 3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo vandentvarkos srityje patirtį per paskutinius 10 metų. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu arba vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi) patirtis;
 4. turėti didelės apimties (ne mažiau 3 mln. Eur vertės) projektų valdymo, vadovavimo ar veiklų įgyvendinimo patirties vandentvarkos srityje (įrodoma pateikiant projektų sąrašą ir asmens dalyvavimą juose pagrindžiančius dokumentus);
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (vertinama atrankos pakalbio metu);
 6. išmanyti / žinoti valdysenos principus, strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesus, bendrovės veiklos pokyčių ir rizikų valdymą, bendrovės veiklos efektyvinimo būdus (vertinama atrankos pakalbio metu);
 7. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vandentvarkos sektorių; žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį (vertinama atrankos pakalbio metu).
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties, projektų sąrašą, dalyvavimą projektuose pagrindžiančius dokumentus ir t. t.);
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 6. užpildytą pretendento anketą (skelbimo priedą);
 7. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 20 d. (imtinai). Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).
 
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.
 
Pretendentų atrankos būdas – veiklos programos ir pokalbio vertinimas.
 
Skelbimo Nr. 91967.
 
 
Informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu (8 41) 59 62 04 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).
Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-07