2021 m.

Skelbiama kandidatų atranka į bendrovės nepriklausomus valdybos narius

2021 m. rugpjūčio 10 d.

SKELBIAMA KANDIDATŲ ATRANKA Į UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS

Vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (toliau – Aprašas):

1. Skelbiama kandidatų atranka į UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė) valdybos nepriklausomus narius pagal šias kompetencijų sritis:

1.1. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.7.2 papunktis);

1.2. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.7.3 papunktis);

1.3. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.7.4 papunktis).

2. Bendrovės kodas, buveinė, nuoroda į interneto svetainę, informacija apie veiklos pobūdį:

Bendrovės kodas 144133366, buveinės adresas Vytauto g. 103, 77160, Šiauliai, el. p. office@siauliuvandenys.lt. Bendrovės įstatai, strategija, 2021–2023 m. strateginis veiklos planas, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lūkesčių raštas Bendrovei ir kiti veiklos dokumentai patalpintai Bendrovės interneto svetainėje adresu: https://www.siauliuvandenys.lt/veiklos-dokumentai/.

Bendrovės pagrindinė veikla: geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas; nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas; paviršinių nuotekų tvarkymas. Pagalbinė veikla ir paslaugos: vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas; vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų televizinė vamzdynų diagnostika; specialiojo transporto ir įrengimų nuoma; šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra; geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

3. Informacija apie Bendrovės valdybą: Bendrovės akcininkė yra Savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Bendrovėje sudaroma valdyba 4 metų kadencijai iš 6 valdybos narių, iš jų 3 valdybos nariai nepriklausomi. Valdybos kompetencija numatyta Bendrovės įstatuose, kurie patalpinti Bendrovės interneto svetainėje aukščiau nurodytu adresu. Bendrovės valdybos kadencijos pradžia 2021 m. balandžio 22 d., pabaiga - iki 2025 m. vyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo. Valdybos nepriklausomo nario atlygis nustatomas vadovaujantis Aprašo (Skelbimo 3 priedas) VIII skyriuje ir pavyzdinėje Šiaulių miesto savivaldybės valdomos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis) (Skelbimo 4 priedas) nustatyta tvarka. Nuoroda į Skelbimo 3 ir 4 priedus pateikta Skelbimo 15 punkte. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A-1043, Bendrovės valdybos nepriklausomiems nariams nustatytas fiksuotas 50 Eur (penkiasdešimt eurų) atlygis už vieną valdybos posėdį – už pasiruošimą ir dalyvavimą valdybos posėdyje. Atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų.

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius: Nepriklausomi valdybos nariai renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. 2025 m. vyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo, kuris vyksta balandžio mėnesio antroje pusėje. Valdybos narius į Bendrovės valdybą skiria (renka) visuotinis akcininkų susirinkimas, t. y Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

5. Atrankos procedūros: Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius. Atranką inicijuoja – Savivaldybės administracija. Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma personalo atrankos agentūra – Uždaroji akcinė bendrovė „Amber team“ (toliau – Agentūra). Kandidatų į nepriklausomus valdybos narius atrankos procedūrų eiga nurodyta  Apraše. Atrankos būdas - pokalbis.

6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

6.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

6.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

6.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

7.1. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

7.2. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

7.3. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

7.4. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

7.5. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

7.6. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

7.7. turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

7.8. turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

8. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. Specialieji reikalavimai, taikomi visiems kandidatams:

8.1.1 turėti patirties bendrovių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose bei korporatyvinės valdysenos principų išmanymą (privalumas);

8.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

8.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

8.1.4. Gebėti dirbti komandoje ir bendradarbiauti.

8.2. Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis:

8.2.1. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą: turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo įmonės strateginio planavimo ir (ar) strateginių tikslų įgyvendinimo srityje patirtis;

8.2.2. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje, vietą: turi turėti kompetenciją vandentvarkos ūkio srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos ūkio šakoje patirtis;

8.2.3. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą turi:

8.2.3.1. turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

8.2.3.2. turėti ne mažesnės kaip 3 metų teisinio darbo bendrovių veikloje patirties.

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Skelbimo 1 priedas). Paraiškoje turi būti nurodyta į kokią nepriklausomo valdybos nario vietą, t. y. kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose (atitinkamai Aprašo 7.7.2, 7.7.3 ir 7.7.4 papunkčiai) kandidatas pretenduoja. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo valdybos nario vietas toje pačioje Savivaldybės valdomoje įmonėje, jis turi paraiškoje nurodyti visas nepriklausomo valdybos nario vietas, į kurias jis pretenduoja;

9.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

9.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

9.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

9.5. sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (Skelbimo 2 priedas).

9.6. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

10. Agentūros, kuriai kandidatas gali pateikti dokumentus, adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

10.1. paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Amber team“, Vivulskio g. 7, 5 aukštas, 03162, Vilnius, arba Dubysos g. 21, 2 aukštas, 93232, Klaipėda. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

10.2. elektroniniu paštu: vaida@amberstaff.com, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. El. laiško dalykas: Atranka į UAB „Šiaulių vandenys“ nepriklausomus valdybos narius.

11. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Agentūrai 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo apie atranką elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti dienos, t. y. iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

12. Nuoroda į Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

13. Kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vida Lašinienė, tel. (8 41) 383433, el. p. vida.lasiniene@siauliai.lt;

Agentūros direktorė: Vaida Pociutė Bortelienė, tel. (8 671) 17467; el. p. vaida@amberstaff.com;

Atrankos komisijos atsakingoji sekretorė: Rasa Vasauskienė, tel. (8 41) 596205, el. p.: rasa.vasauskiene@siauliai.lt;

14. Kita informacija: Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato kreipsis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

15. PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas), pridedama, 2 lapai.

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas), pridedamas, 1 lapas.

3. Aprašas (Skelbimo 3 priedas) ir Sutartis (Skelbimo 4 priedas.), patalpinti teisės aktų registre adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af6c2dd0932b11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-10