Vandens kokybė

Atgal

Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Šiaulių apskrities Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus 26 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.

 

Geriamojo vandens kokybės kontrolė
2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė 11,8 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 207 kub. m per parą) vandenviečių.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nuostatoje sakoma „Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas, kai žmonėms skirtame vandenyje nėra patogeninių mikroorganizmų, toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių.“ Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveiktai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei toksiniams rodikliams. Atliekant tyrimus, vandentiekio vandenyje nustatomi 4 mikrobiologiniai ir 26 toksiniai bei 16 indikatorinių rodiklių.

Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys geriamojo vandens kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Šiaulių Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal šį planą geriamojo vandens mėginiai imami iš vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Pagal programinės priežiūros planą 2017 m. iš viso buvo paimti 652 geriamojo vandens mėginiai, iš jų laboratorijoje nustatytos 7525 analitės. Taip pat buvo atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimai, pasirenkant nepriklausomas laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių analičių (pesticidų, haloformų, daugiaciklių aromatinių anglavandenilų, bromato taip pat radiologinių tyrimų) įvertinimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra žemiau nustatytos ribos arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau eilę metų nekinta.

Išanalizavus 2017 m. tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Vandentiekio vandenyje yra nedideli sveikatai vertingų mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, jodo, cinko, vario ir kt.) kiekiai. Vartojant vandenį iš čiaupo, organizmas gauna visų minėtų naudingų medžiagų.  

Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia mitų - apie kietą vandenį. Vandens kietumą lemia ištirpusios kalcio ir magnio druskos. Šių mineralinių medžiagų kiekio vandentiekio vandenyje nereglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2017. Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogaus sveikatai. Tai patvirtina ir Pasaulio sveikatos organizacija.

Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu vieną kartą per metus (pavasarį). Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

MetaiPatiekiamas vandens kiekis, m3/parąMikrobiologiniai rodikliai*Toksiniai (cheminiai rodikliai)Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičius
2016 12724 1336 201 4960
2017 11758 1484 201 6030

* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius).Galerija