2018 m.

Skelbiama nepriklausomo bendrovės valdybos nario atranka

2018 m. rugsėjo 07 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 144133366, adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai, skelbia nepriklausomo kandidato, turinčio kompetenciją teisės srityje, Bendrovės valdybos nario atranką.
 
Bendrovės interneto svetainės adresas www.siauliuvandenys.lt. Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką www.siauliuvandenys.lt/veiklos-strategija/.
 
Atranką vykdys Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.
 
Kandidatas į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius renkamas iki esamos valdybos kadencijos pabaigos (2021 m. gegužės 23 d.).
 
Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
 
Bendrieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai:
1. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2. turėti ne mažesnės kaip 3 metų teisinio darbo patirties;
3. turėti galimybę pakankamai laiko skirti įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

Nepriklausomumo kriterijai:
1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos Bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės, išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą;
4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo Nepriklausomumo kriterijų 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai;
7. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;
9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šio skelbimo Nepriklausomumo 6 punkte) ir Bendrovės interesų konfliktas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2. kandidato gyvenimo aprašymas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;
6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d. įskaitytinai.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:
1. asmeniškai, pateikiant dokumentus adresu Vytauto g. 103, Šiauliai, 104 kab., darbo dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
2. Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai.
3. Elektroniniu paštu zydrune.r@siauliuvandenys.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Personalo skyriaus viršininkė Žydrūnė Rutkauskienė, tel. (8 41) 59 22 54, el. paštas zydrune.r@siauliuvandenys.lt .

Pavaduojantis kontaktinis asmuo (jei kontaktinis asmuo negalėtų atlikti jam paskirtų funkcijų) – inžinierė Birutė Kasperiūnienė, tel. (8 41) 59 22 54, el. paštas birute.k@siauliuvandenys.lt .

Papildoma informacija. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato kreipsis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.
--------
Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašas.

Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo pakeitimas.